Az Ön adatainak védelme és az optimális felhasználói élmény biztosítása kiemelten fontos számunkra

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé, egyszerűbbé teheti a böngészést.

A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Spiritbird Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett, https://spiritbird.hu, illetve a https://www.spiritbird.hu címen, illetve ezek aldomain-jain elérhető Webshopon (a továbbiakban: Webshop) keresztül megvalósított Adatkezeléseiről ad tájékoztatást.

Az Adatkezelési tájékoztató a Webshopban, az „Adatkezelési tájékoztató” menüpont alatt érhető el és tölthető le.

 

Bevezetés

Az Adatkezelő által fenntartott Webshop működtetése során, Adatkezelő a Webshopban regisztráló, vagy nem regisztráló, a Webshopban vásárlást folytató, továbbá a honlapot meglátogató Érintettek (a továbbiakban: Felhasználó) Személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Webshopon keresztül megvalósuló regisztrációval, vásárlásokkal, a hírlevelek küldésével, továbbá a https://spiritbird.hu, illetve a https://www.spiritbird.hu címen, illetve ezek aldomain-jai, mint weboldal(ak) használatával szükségszerűen együtt járó Adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt Személyes adatokról, az Adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, Személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő adatai:

Az Adatkezelő

·      neve: Spiritbird Kft.

·      székhelye: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 79/B.

·      elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@spiritbird.hu

·      telefonszáma: +36 30 113 0445

·      cégjegyzékszáma: 13-09-208873

·      adószáma: 28838241-1-13

·      bejegyzését elrendelő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

·      bankszámla-száma: 12100011-18502789-00000000

·      statisztikai számjele: 20/1.28838241-4771-113-13.

·      tárhely-szolgáltatójának neve: Tárhely.Eu Kft., címe: 1144 Budapest, Ormánság u. 4., e-mail címe: support@tarhely.eu, telefonszáma: +36 1 789 2789.

 

Fogalom meghatározások

A jelen Adatkezelési tájékoztató értelmezése során az alábbiakban felsorolt, nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

1.    „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

2.    „Adatkezelés”: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.    „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az Európai uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

4.    „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5.    „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel/amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az Európai uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes adatokhoz, nem minősülnek Címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

6.    „Elkertv.”: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

6.    „Érintett”: azonosított vagy azonosítható, élő természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

7.    „Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;

8.    „Infotv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

9.    „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

10. „Rendelet/GDPR”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

11. „Személyes adat”: Az Érintettre vonatkozó bármely információ. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet.

 

A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Személyes adatok:

1.    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2.    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további Adatkezelés („célhoz kötöttség”);

3.    az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4.    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

5.    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a Személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a Személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6.    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Adatkezelések, a Webshop működtetéshez kapcsolódó Adatkezelés

1.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az Adatkezelés célja:

Személyes adat

Az Adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépés biztosítása

·        

.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

·       Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése. Információk adása, panaszok fogadása. Megrendelések visszaigazolása. Számlák kiküldése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/ regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárláskor vagy regisztrációkor használt IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy Személyes adatot tartalmazzon.

2.      Az Érintettek köre: Valamennyi, a Webshopan regisztráló vagy vásárló valamennyi Érintett.

3.      Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az Érintett által megadott bármely Személyes adat törléséről az Adatkezelő a Rendelet 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivételt képeznek ez alól a számviteli bizonylatok, tekintettel arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

4.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye, a Személyes adatok Címzettjei: A Személyes adatokat az Adatkezelő sales és marketing feladatokat ellátó munkatársak és tulajdonosok kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.      Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·      Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes adatok kezelése ellen, valamint

·      az Érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6.      A Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az Adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:

·      e-mail útján, az info@spiritbird.hu e-mail címre írt elektronikus levélben, illetve

·      postai úton a Szolgáltató székhelyére címzett ajánlott küldeményben.

7.      Az Adatkezelés jogalapjai:

  • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja,
  • az Elkertv. 13/A. § (1)-(9) bekezdése:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

8.      A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Ptk. 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Szolgáltató tájékoztatja Érintettet, hogy az Adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. Amennyiben vásárolni kíván, köteles Személyes adatokat megadni, annak érdekében, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Szolgáltató nem tudja Érintett rendelését feldolgozni és teljesíteni.

 

Az igénybe vett Adatfeldolgozók

Szállítás:

1.      Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2.      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

·      GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefon: +3618020265

·      Foxpost Zrt.
3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.
Ügyfélszolgálat címe:
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. zöld lépcsőház 2. emelet
(nyitvatartásról tájékozódjon a https://foxpost.hu/kapcsolat oldalon)
Telefon: +36-1-999-0369 (munkanapokon 08:00-20:00)

3.      Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4.      Az Érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi Érintett.

5.      Az Adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6.      Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7.      Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Tárhely-szolgáltató

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Tárhely-szolgáltató adatai
Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Elérhetőség: +36-1/234-5011, info@shoprenter.hu

3.    Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott valamennyi Személyes adat.

4.    Az Érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi Érintett.

5.    Az Adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.    Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az Érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az Adatkezelés.

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Logisztikai ellátó (terméktárolási, csomagolási feladatok)

1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt termék(ek) csomagolásában és kiszállító partner(ek)nek történő átadásban.

2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
A szolgáltató adatai
Név: Webshippy Magyarország Logisztikai Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13.
Elérhetőség: +36 1 99 88 099, e-mail: https://webshippy.com/kapcsolat/

3.    Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Érintett neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe.

4.    Az Érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi Érintett.

5.    Az Adatkezelés célja: A megrendelt termékek házhozszállítása, vagy csomagátvételi pontra történő eljuttatása.

6.    Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatfeldolgozó az érintett nevét, szállítási és számlázási és szállítási címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Számlázó

10. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszer szolgáltatása.

11. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
A szolgáltató adatai
Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Elérhetőség: +36 30 354 4789 info@szamlazz.hu

12. Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott valamennyi Személyes adat.

13. Az Érintettek köre: A weboldalon vásárló valamennyi Érintett.

14. Az Adatkezelés célja: A vásárlás(ok)kal kapcsolatos elektronikus számlák kiállítása, megküldése Érintett részére. Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik.

15. Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő és a KBOSS.hu Kft. közötti megállapodás megszűnéséig, vagy 8 évig. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

16. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

Címzettek, akikkel a Személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Online fizetés 1. (PayPal)

1.    A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Címzett megnevezése és elérhetősége:
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Tel: +
1-402-935-2050
E-mail:
complaint-response@paypal.com

3.    Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím

4.    Az Érintettek köre: A weboldalon ezt a fizetési módot választó valamennyi Érintett.

5.    Az Adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

6.    Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az Adatkezelés az Érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Online fizetés 2 (SimplePay).

1.    A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Címzett megnevezése és elérhetősége:
OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Cím: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19
Tel: +36 1 5100 374
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

4.    Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím

5.    Az Érintettek köre: A weboldalon ezt a fizetési módot választó valamennyi Érintett.

6.    Az Adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

7.    Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

8.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az Adatkezelés az Érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

 

Az Érintett jogai:

a)    tájékozódhat az Adatkezelés körülményeiről

b)    jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az Adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz

c)    jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó Személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja

d)    jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan Személyes adatait.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

1.    Webshopakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az Érintettektől.

2.    Az Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3.    Az Érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Érintett.

4.    Az Adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5.    Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A felhasználó vagy a szolgáltató visszavonásig.

 

connect.sid

 

 

6.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel Személyes adatokat az Adatkezelő.

7.    Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8.    Az Adatkezelés jogalapja: Az Érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Adwords konverziókövetés használata

1.    A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.    Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen Személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3.    Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.    Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.    Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.    Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.    További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

1.    Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2.    A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3.    A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

 

Hírlevél, DM tevékenység

1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2.    Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges Személyes adatait kezelje.

3.    Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - Személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az Adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az Adatkezelés célja

Név, e-mail cím

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

5.    Az Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett.

6.    Az Adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az Érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7.    Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az Adatkezelés.

8.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye, a Személyes adatok Címzettjei: A Személyes adatokat az Adatkezelő sales és marketing munkatársai, ügyvezetői, tulajdonosai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9.    Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·      Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·      tiltakozhat az ilyen Személyes adatok kezelése ellen, valamint

·      az Érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az Adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:

·      postai úton, az Adatkezelő székhelyére küldött ajánlott levélben,

·      e-mail útján, az info@spiritbird.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

11. Az Érintett bármikor, következmények nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Az Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek Személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám Címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az Érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

13. Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy

·      az Adatkezelés Érintett hozzájárulásán alapul,

·      köteles  Személyes adatait megadni, ha hírlevelet szeretne kapni Adatkezelőtől,

·      az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy Adatkezelő nem tud Érintett részére hírlevelet küldeni.

 

Panaszkezelés

1.      Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az Adatkezelés célja:

Személyes adat

Az Adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím

·        

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

2.      Az Érintettek köre: A Webshopban vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi Érintett.

3.      Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4.      Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye, a Személyes adatok Címzettjei: A Személyes adatokat az Adatkezelő sales és marketing munkatársai, ügyvezetői, tulajdonosai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.      Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·      Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

·      tiltakozhat az ilyen Személyes adatok kezelése ellen, valamint

·      az Érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6.      A Személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az Adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja Érintett kezdeményezni:

·      postai úton, az Adatkezelő székhelyére küldött ajánlott levélben,

·      e-mail útján, az info@spiritbird.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben.

7.      Az Adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8.      Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy

·      a Személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

·      a szerződés megkötésének előfeltétele a Személyes adatok kezelése.

·      köteles a Személyes adatokat megadni, hogy panaszát Adatkezelő kezelni tudja.

·      az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy Adatkezelő nem tudja kezelni a hozzá beérkezett panaszát.

 

Közösségi oldalak

1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/ Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2.    Az Érintettek köre: Valamennyi Érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/ Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3.      Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4.      Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye és az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az Adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az Adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.      Az Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása Személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb Adatkezelések

1.    Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az Érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

2.    Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott Személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.    E tájékoztatóban fel nem sorolt Adatkezelésekről, Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

4.    Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.    Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – Személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Érintettet.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Érintett tájékoztatása az Adatvédelmi incidensről

Ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Érintettet az Adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban Adatkezelő világosan és közérthetően köteles ismerteti az Adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit. Továbbá ismertetni kell az Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az Adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

·      Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a Személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

·      Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

·      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az Adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az Adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Rendelet 55. cikke alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is

 

Panasztételi lehetőség

Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatkezelő, az Adatvédelmi tájékoztató elkészítése során figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra:

·      A természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

·      2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

·      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

·      2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

·      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

·      2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

·      2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

·      16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

·      A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

·      Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a Személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ