Az Ön adatainak védelme és az optimális felhasználói élmény biztosítása kiemelten fontos számunkra

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé, egyszerűbbé teheti a böngészést.

A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához.

Általános Szerződési Feltételek (Vásárlási feltételek)

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven készült, magatartási kódexre nem utal. A Webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató, a jelen dokumentumban megadott elérhetőségein készséggel áll rendelkezésre.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Spiritbird Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) Honlapján (http://spiritbird.hu, http://www.spiritbird.hu) és aldomain-jain történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a Honlap alsó részén található „Általános Szerződési Feltételek (Vásárlási feltételek)” menüpontban.

A Spiritbird Webshop a Szolgáltató kizárólagos tulajdona. A Webshopba történő belépéssel, illetve a Honlap bármilyen módon történő olvasásával, az ott található szolgáltatás(ok) használatával Ön, Felhasználóként kifejezetten elfogadja a felhasználási feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap és az ott található Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak (kivéve jelen ÁSZF-et, illetve az Adatkezelési tájékoztatót), vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, megjelenítése, illetve értékesítése, Harmadik személy részére történő átadása Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

      I.         BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK:

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató

·      neve: Spiritbird Kft.

·      székhelye: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 79/B.

·      elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@spiritbird.hu

·      telefonszáma: +36 30 113 0445

·      cégjegyzékszáma: 13-09-208873

·      adószáma: 28838241-1-13

·      bejegyzését elrendelő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

·      bankszámla-száma: 12100011-18502789-00000000

·      statisztikai számjele: 20/1.28838241-4771-113-13.

·      tárhely-szolgáltatójának neve: ShopRenter.hu Kft., székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129., elérhetősége: +36-1/234-5011,   info@shoprenter.hu.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó rendelkezései az irányadóak, valamennyi fél (a Vásárló, a Felhasználó, illetve a Szolgáltató) tekintetében, külön kikötés nélkül is. Továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatója is irányadó, amely elérhető és letölthető a Honlap alsó részén található „Adatkezelési tájékoztató” menüpontjában.

Jelen ÁSZF 2020. december 15-től visszavonásig hatályos, és azt a Szolgáltató jogosult külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A Felhasználónak joga van arra, hogy ha a módosított ÁSZF-et nem kívánja elfogadni, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

A módosításokat Szolgáltató, azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Honlapján közzéteszi. Felhasználó a Honlap használatával elfogadja, hogy ránézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

    II.         ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsorolt, nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

·      „Adatkezelési tájékoztató”: a Szolgáltató által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számon kibocsátott általános adatvédelmi rendelete alapján készített és a Honlapon bárki számára könnyen hozzáférhető módon feltöltött tájékoztatót, mely kötelezően alkalmazásra kerül a természetes személy Felhasználó személyes adatainak feldolgozására, kezelésére, őrzésére, esetleges továbbítására és megsemmisítésére vonatkozóan.

·      „Általános Szerződési Feltételek” („ÁSZF”): A jelen dokumentum, vagyis a Szolgáltató által alkalmazott szabályrendszer, amely meghatározza Szolgáltató és Felhasználó, valamint Szolgáltató és Vásárló közötti információs szolgáltatási jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Szolgáltató és valamennyi Felhasználója, Vásárlója közötti minden olyan jogviszonyban is, amelynek során Felhasználó a Honlap használatával, a Webshop igénybevételével történő vásárlással szolgáltatást vesz igénybe, illetve árut vásárol meg Szolgáltatótól.

·      „Felek”: Felhasználó és Szolgáltató együttes megnevezése.

·      „Felhasználó”: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a jelen ÁSZF elfogadását követően a Szolgáltató a Honlapon keresztül információs szolgáltatást nyújt, illetve aki/amely a Honlap használatával, a Webshop igénybevételével történő vásárlással szolgáltatást vesz igénybe, árut vásárol, illetve rendel meg.

·      „Harmadik Személy”: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos a Felhasználóval, illetve Szolgáltatóval, vagy annak képviselőjével.

·      Honlap: Önálló, a https://spiritbird.hu, illetve a https://www.spiritbird.hu címen, illetve ezek aldomain-jain elérhető internetes tartalom, ahol a Spiritbird Kft. által üzemeltetett Webshop elérhető.

·      „Infotv.”: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

·      „Korm. rendelet”: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet.

·      „Ptk.”: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

·      „Regisztráció”: A Szolgáltatások igénybevételének, illetve az áruk megvásárlásának megkezdéséhez végezhető – nem kötelező jellegű – folyamat, amelynek során Felhasználó – felhasználói adatainak megadása mellett – megismeri és elfogadja a Szolgáltató ÁSZF-jét és Adatkezelési tájékoztatóját. A Regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg Felhasználó felhasználói szerződést köt Szolgáltatóval, amellyel elfogadja és tudomásul veszi a Szolgáltató által működtetett Honlapon nyújtott szolgáltatások szabályait, előírásait, működési mechanizmusát.

·      „Spiritbird Keresztény Ajándék Stúdió”: A Spiritbird Kft., alkotói közösségként megjelenített, a Spiritbird Kft-vel azonos tartalmat jelentő és lefedő elnevezése.

·      „Személyes adat”: Valamennyi, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

·      „Szolgáltatás”: Szolgáltató által Felhasználónak, az ÁSZF elfogadását követően a Honlapon keresztül nyújtott információs szolgáltatás(ok) és annak/azok összes funkciója.

·      „Termék”: Szolgáltató által, a Webshopon keresztül eladásra felkínált ingó dolgok.

·      „Vásárló”: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a Honlap használatával, a Webshop igénybevételével történő vásárlással szolgáltatást vesz igénybe, árut vásárol, illetve rendel meg. Valamennyi Vásárló Felhasználónak minősül.

·      „Webshop”: A Honlapon elérhető e-kereskedelmi tartalom (áruház), amelynek segítségével a Szolgáltató termékeket és szolgáltatásokat értékesít.

A jelen ÁSZF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és kizárólag az ÁSZF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe.

 

   III.         REGISZTRÁCIÓ

Felhasználó, illetve Vásárló, a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó, illetve Vásárló, a regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó, illetve Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Szolgáltatót Felhasználó, illetve Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó, illetve Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

  IV.         A MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A megjelenített termékek, illetve szolgáltatások kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, valamint a csomagolás költségét (nem ideértve a díszcsomagolást), azonban nem tartalmazzák a szállítás díját.

A Honlapon elérhető Webshopban Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, amely tartalmazhatja a termékekről készített fotókat is. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti csekély mértékű különbözőség miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak részleteiről, pontos időtartamáról.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak (Vásárlónak) azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a Felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem jön létre olyan érvényes szerződés, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek minősül.

 

    V.         A RENDELÉS/VÁSÁRLÁS MENETE, AZ ÁRUÁTVÉTEL ÉS A FIZETÉS MÓDJA

Vásárló két módon kezdheti meg a Webshopban történő vásárlást/rendelést:

·      A regisztrációt követően bejelentkezik a Webshopba.

·      Regisztráció nélkül kezdi meg a vásárlást.

Vásárló kiválasztja a megvásárolni kívánt Terméket (beleértve annak méretét, színét, anyagát), majd a megvásárolni kívánt darabszámot beállítja.

Vásárló a „Kosárba” feliratra, illetve annak ikonjára kattintva kosárba helyezi a kiválasztott terméke(ke)t. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Vásárló további Terméke(ke)t szeretne kosárba helyezni, a „Vásárlás folytatása” gomb megnyomásával folytathatja a vásárlást. Ha nem szeretne további Terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, esetlegesen méretét, színét, anyagát, egyéb termékjellemzőit. Vásárló a „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Vásárló a mennyiséget a kosárban is megváltoztathatja.

Ezt követően Vásárló, amennyiben regisztráció nélkül kíván vásárolni, megadja az elérhetőségét, majd a szállítási címet. Utána Vásárló kiválasztja az áruátvétel módját, az alábbi lehetőségek közül:

·      FoxPost comagautomatából történő átvétel.

·      Házhozszállítás FoxPost futárral.

·      Személyes átvétel.

Az áruátvétel módjának kiválasztását követően Vásárló meghatározza a fizetési módot.

A Webshopban lehetséges fizetési módok az alábbiak:

·      Online, bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltatók (OTP SimplePay, illetve PayPal) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

·      Banki átutalással: Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően Vásárló jogosult a Termék(ek), általa meghatározott módon történő átvételére.

·      Fizetés utánvétellel: Kizárólag személyes átvétel esetén van lehetőség utánvétellel történő fizetésre. Ilyenkor nem kell fizetni utánvét kezelési díjat.

·      SimplePay banki átutalással

A szállítási költség az áruátvétel módjától függ, melyet Vásárló az alábbi lehetőségek közül tud kiválasztani:

·      FoxPost comagautomatából történő átvétel. Költsége: bruttó 1200 Ft.

·      Házhozszállítás FoxPost futárral. Költsége: bruttó 1950 Ft.

·      Személyes átvétel. Költsége: bruttó 0 Ft.

Bruttó 15000 Ft-nál (azaz tizenötezer forintnál) magasabb összegű vásárlás esetén Vásárlónak nem kell szállítási költséget fizetnie, azt Szolgáltató átvállalja.

A Magyarországon kívüli szállítási cím esetén a szállítási díj a célországtól függően kerül meghatározásra. Ezt a megrendelés véglegesítése előtt közli Szolgáltató.

Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a Termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Szolgáltató azonnal tájékoztatja Vásárlót az új adatokról. Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát Szolgáltató a Szamlazz.hu számlázó rendszerén keresztül küldi ki a Vásárló által megadott e-mail címre.

Kézbesítéskor Vásárló köteles a futár előtt megvizsgálni a Terméket, és az azon, illetve a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a Terméket tartalmazó csomagot Vásárló nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A Terméke(ke)t tartalmazó csomag(ok) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Az adatok megadását követően Vásárló a „Megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, amelyben jelezheti Szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Továbbá a rendelés során Vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére, módosítására. Amennyiben Vásárló törölni kívánja a kosárban található Termékeket, akkor az „X – törlés” gombra kattint. A rendelés során Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap megrendeléséről. Amennyiben e visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló helytelen e-mail címet adott meg regisztrációja, illetve vásárlása során, illetve a fiókjához tartozó tárhely telítettsége vagy egyéb hibája miatt nem tud üzenetet fogadni.

A szerződés akkor jön létre, ha Szolgáltató a visszaigazoló e-mail-t megküldi Vásárló részére.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítése

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított kettő munkanapon, de legkésőbb öt munkanapon belül.

A szerződés alapján a Szolgáltató a Termék tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a Termék átvételére köteles.

A kárveszély akkor száll át Vásárlóra, amikor ő, vagy az általa kijelölt Harmadik személy birtokba veszi a Terméket.

A Felek eltérő megállapodásának hiányában, Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles Vásárló rendelkezésére bocsátani a Terméket. Szolgáltató késedelme esetén Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

Amennyiben Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót kettő munkanapon belül tájékoztatni a Vásárló által, kapcsolattartásra megadott e-mail címen.

Vásárló ekkor:

·      elállhat a szerződéstől a Szolgáltató hivatalos értesítési e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy a Szolgáltató székhelyére küldött ajánlott postai küldemény útján. Szolgáltató, a Vásárló által, az elállás tényéről küldött tájékoztató kézbesítését követő öt munkanapon belül a Vásárló által fizetett összeget köteles visszatéríteni Vásárló részére.

·      Szolgáltatóval, közös megegyezéssel olyan póthatáridőt állapíthatnak meg, melyen belül Szolgáltató köteles a Terméket Vásárló rendelkezésére bocsátani.

 

  VI.         AZ ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt Termék kézhez vételétől számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt Terméket. Jelen tájékoztató hiányában Vásárló jogosult egy év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha Szolgáltató a Termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy nap lejártát követően, de tizenkét hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennégy nap.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Vásárló a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Több termék vásárlásakor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott Termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított tizennégy napon belül élhet Vásárló az elállási joggal.

A termék visszaküldésének költségét Vásárlónak kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését, és nem is kötelezhető arra.

Az elállási jog gyakorlása esetén Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Nem illeti meg az elállási jog Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen Vásárló személyére szabtak.

Vásárló, a Korm. rendeletben foglaltak szerint szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát – többek között –

·      a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

·      olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Szolgáltató a termék visszaérkezését, vagy az elállási nyilatkozat beérkezését követően, a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszatéríti a kifizetett összeget Vásárló részére.

A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügyletben alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló kifejezetten kéri más fizetési mód alkalmazását. Az eredetitől eltérő – a Vásárló kérésére megváltoztatott – fizetési móddal történő visszatérítés alkalmazásából kifolyólag Szolgáltatót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

Vásárló kifejezett beleegyezése alapján Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Vásárló köteles a Termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés, Szolgáltató részére történő megküldésétől számított tizennégy napnál semmiképpen sem később visszaküldeni, vagy Szolgáltató székhelyén – előzetes időpontegyeztetést követően – leadni.

Vásárlónak, írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Termék kézhezvételétől számított tizennégy napon belül megküldenie.

Vásárló akkor tartja be a határidőt, ha a tizennégy napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a Termék(eke)t Szolgáltató részére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméke(ke)t a határidő lejárta előtt elküldi.

Vásárló kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Szolgáltató nem köteles Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméke(ke)t, vagy Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató hivatalos értesítési e-mail címére küldött elektronikus levélben, vagy a Szolgáltató székhelyére küldött ajánlott postai küldemény vagy csomag útján.

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlót illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

HIBÁS TELJESÍTÉS, JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás/Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vásárló és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított elévülési határidőn túl Vásárló, kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·      a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·      a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·      a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállásra köteles, ha Vásárló fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk (Termék) fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a Vásárló (jogosult) választása szerint

·      kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak (kötelezettnek) - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

·      az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató (kötelezett) költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató (kötelezett) a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha Vásárlónak (jogosultnak) a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a Termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Vásárlót azonban a jótállásból fakadó jogok megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam), a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termék(ek) nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha Vásárló a tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

Szolgáltató a Vásárló, nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát azonnal, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha Szolgáltató a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

VII.         A PANASZKEZELÉS RENDJE

Szolgáltató célja az, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben és mennyiségben, határidőre, Vásárló teljes megelégedettségére teljesítse.

Amennyiben Vásárlónak mégis panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltatónak, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címén, vagy írásban, Szolgáltató székhelyére címzett ajánlott levélben is eljuttathatja Szolgáltató részére.

Szolgáltató a beérkező panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja Vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja Vásárló részére.

Szolgáltató a panaszt harminc napon belül kivizsgálja és annak eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja Vásárlót. Az írásbeli tájékoztató másolati példányát Szolgáltató három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Vásárló, panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

·      Vásárló panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

·      Vásárlónak lehetősége van békéltető testülethez fordulni, az alábbi elérhetőségen:

Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf.: 81.

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület Vásárló vagy Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Vásárlót megillető jogokkal és az őt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra Pest Megyei Békéltető Testület illetékes.

Vásárló, panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, a:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

internet címen. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát Vásárló az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vásárló igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

·      az eljáró bíróságot;

·      a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

·      az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

·      azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

·      a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

VIII.         VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az a tény, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti lemondását arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató törekszik arra, hogy Vásárlóval, vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Honlap/Webshop Adatkezelési tájékoztatója elérhető Szolgáltató Honlapján, az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontra kattintva.

 

AZ ÁSZF LETÖLTHETŐ IDE KATTINTVA